Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg & Meedoen

D66 Waalwijk vindt het belangrijk dat mensen, jong en oud, zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Dit is één van de uitgangspunten bij de verandering van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. D66 vindt dan ook dat eigen initiatieven van mensen actief gestimuleerd en ondersteund moeten worden.

Meedoen door betaald of vrijwillig werk. Werk – betaald of onbetaald – is volgens ons een belangrijke manier om deel te (blijven) nemen aan onze samenleving. Voor D66 is het daarom onder meer belangrijk dat mensen met een beperking niet tussen wal en schip raken. We willen dat de gemeente een actief beleid voert om deze mensen aan het werk te krijgen of te houden. Ook het leveren van een tegenprestatie door uitkeringsgerechtigden vinden wij daarom belangrijk. Wij denken dat de mogelijkheden om uitkeringsgerechtigden te laten deelnemen niet beperkt zijn tot de huidige benadering van en ondersteuning aan deze mensen. D66 wil graag dat Waalwijk meedoet aan het Bijstandsexperiment zoals dat in 24 Nederlandse gemeenten – waar onder Tilburg – wordt uitgevoerd.

Goed sociaal vangnet, als dat nodig is. Niet iedereen is in staat zelfstandig of onafhankelijk te blijven deelnemen aan onze samenleving. Naast mantelzorg en andere zorgverlening moeten mensen dan kunnen terugvallen op het sociale vangnet van de gemeente. Voor D66 is het daarom belangrijk dat geld, dat voor zorg en ondersteuning beschikbaar is, ten goede komt aan de mensen voor wie het bedoeld is.

Toegankelijke zorg en ondersteuning. Na de herziening van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) op 1 januari 2015 heeft de gemeente er vele sociaal-maatschappelijke taken bijgekregen, met onder meer taken als het bevorderen van de leefbaarheid en sociale samenhang, het bieden van passende huishoudelijke hulp, het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers, begeleiding, schuldhulpverlening en financiële ondersteuning. Voor inwoners is het vaak moeilijk om de weg te vinden in het oerwoud van regelingen en voorzieningen. Het gevaar bestaat dat mensen niet of niet de juiste hulp krijgen, of van het kastje naar de muur gestuurd worden. De toegang tot de gemeentelijke hulpverlening moet daarom zo laagdrempelig mogelijk zijn. D66 vindt daarom dat de gemeente een actief beleid moet voeren om zorgbehoevenden, armlastigen, mantelzorgers en andere kwetsbare mensen te bereiken met informatie over mogelijke ondersteuning en ze indien nodig te helpen bij het aanvragen daarvan. Waar het gaat om hulp aan jongeren wil D66 dat Tavenu, als dé Waalwijkse jongerenexpert, als primair toegangsloket ingezet wordt.

Gezondheidsproblemen voorkomen. Op grond van de Wet publieke gezondheid heeft de gemeente ook taken gekregen die betrekking hebben op het voorkomen van een ongezonde levensstijl en het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Een aantal van die taken is opgedragen aan de GGD. Denk aan adviseren bij gezondheidsbedreigende situaties als gevolg van calamiteiten of de inspectie van kinderdagverblijven bijvoorbeeld. Bij het verbeteren van de lokale gezondheidszorg vinden wij de afstemming met partners in het sociale domein en het sportdomein van groot belang.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018