Steun ons en help Nederland vooruit

Goed Wonen

D66 wil dat iedereen ruimte heeft om te wonen, te werken en te leven. We willen duurzaam bouwen. En we willen dat er ruimte is voor natuur en milieu, want een prettig leefklimaat is ook gezond en groen. De afwegingen die we maken voor de inrichting van de ruimte beïnvloeden niet alleen het leven van huidige inwoners, maar ook dat van hun kinderen en kleinkinderen. Daarom willen we op de eerste plaats dat keuzes ‘toekomstvast’ zijn. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: nieuwe gebouwen zijn duurzaam en bestaande gebouwen willen we verduurzamen. We willen een sociale, ongedeelde samenleving, waarin mensen onderling met elkaar verbonden zijn; we gaan daarom tweedeling in de samenleving tegen, ook in de ruimtelijke keuzes die we maken. D66 vindt bovendien dat iedereen recht heeft op een veilige en een gezonde leefomgeving. We hebben vertrouwen in de creativiteit en vindingrijkheid van mensen. We willen dat ondernemers en bewoners ruimte krijgen om invloed te hebben op de keuzes die we maken. In een levendige gemeenschap is diversiteit belangrijk. Wij willen daarom dat Waalwijk aantrekkelijk is voor verschillende doelgroepen van verschillende leeftijden en in verschillende levensfasen. Extra aandacht is in Waalwijk nodig voor de huisvesting van senioren, starters en mensen met een middeninkomen.

Mensen hebben behoefte aan ontmoetingsplaatsen en belevingsplekken. Een levendig centrum in dorp of stad is belangrijk, ook in tijden van digitalisering eninternetwinkels. Gelukkig laten horeca en evenementen zich nog niet digitaliseren. D66 streeft naar het behoud van noodzakelijke basisvoorzieningen in alle kernen.

D66 streeft naar aantrekkelijke centra in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik

In het stoppen van de digitalisering gelooft D66 niet. Wel gelooft D66 in het creëren van goede randvoorwaarden voor leefbaarheid. We moeten slim inspelen op veranderingen, en ruimte geven aan ondernemende mensen. D66 vindt clustering en het benutten van economische kansen belangrijk bij het inrichten van een centrum in stad of dorp. Een centrum kan op die manier zowel economische potentie als sociale betekenis hebben. D66 pleit voor dynamisch centra, waar mensen graag komen, en ondernemers de ruimte krijgen om kansen te pakken die zorgen voor ontwikkeling en nieuwe groei.

De ontwikkeling van het Centrum van Waalwijk heeft visie en lef nodig. D66 gaat mee met de Centrumvisie die de gemeente Waalwijk in 2016-2017 heeft gemaakt met inwoners en centrumondernemers. Belangrijk is dat iedereen openstaat voor nieuwe en frisse ideeën. Alleen dan is de neergang in ons stadscentrum aan te pakken.

Parkeren. D66 is voor een goed en aantrekkelijk parkeerbeleid in het centrum Waalwijk.

Onderscheidend vermogen van het Waalwijks centrum. Het centrum van Waalwijk heeft meer onderscheidend vermogen nodig om – naast de boodschappenfunctie die ons centrum heeft voor de inwoners van Waalwijk – een winkel- en verblijfsfunctie te behouden voor haar inwoners en mensen uit de regio. De gemeente kan volgens D66 een grotere rol spelen. Niet door op de stoel van de ondernemer te gaan zitten, maar met inzet van creatieve methoden en maatregelen die verder gaan dan vanaf de zijlijn stimuleren en faciliteren. Belangrijke voorwaarde voor succes is dat de gemeente dit samen met inwoners en ondernemers aanpakt. Daarmee worden inwoners- en ondernemersinitiatieven, en dus de kracht van onze eigen lokale samenleving, ten volle benut. Er moet niet worden geprobeerd met iedereen tegelijk aan de slag te gaan. Denk aan het betrekken van juist de kleine(re) MKB’ers. Want het zijn vaak die ondernemers die met spannende nieuwe ideeën komen. Om snelheid te creëren is een pilotaanpak met enkele voorlopers vaak succesvoller.

Eerst nadenken, daarna pas beslissen. Sommige functies (denk aan een bioscoop, een supermarkt of een bibliotheek bijvoorbeeld) kun je maar beperkt of zelfs maar één keer vergeven in je gemeente. Als er wordt gekozen die functies buiten het centrum te plaatsen kan dat voor een centrum niet alleen een gemiste kans zijn, maar zelfs nadelig zijn voor het behoud van dat centrum. D66 wil dan ook dat de gevolgen van de plaatsing van dit soort functies buiten het centrum op het centrum vooraf in kaart worden gebracht, zodat een betere afweging gemaakt kan worden.

Kritisch kijken naar lokale lasten voor ondernemers. D66 wil dat de gemeente kritisch kijkt naar de lokale lasten voor ondernemers en hoe die beter in balans te krijgen met het economisch belang van het centrum voor de stad. Denk hierbij aan reclamebelasting, precariorechten en dergelijke.

Experimenteerruimte voor ondernemers. D66 wil dat er met een open en creatieve mindset naar ondernemersinitiatieven gekeken wordt, ook als die belemmerd worden door regelgeving. D66 pleit voor experimenteerruimte. Na succesvol experimenteren volgt evaluatie en kan er een eventuele bijstelling van de regelgeving volgen.

Betere samenwerking centrumondernemers. D66 wil dat de gemeente het initiatief neemt om te komen tot een betere communicatie en samenwerking tussen de ondernemers in het centrum van Waalwijk.

Nederlands Leder- en Schoenenmuseum. D66 Waalwijk kiest voor haar centrum een duidelijke focus, die aansluit bij ons verleden. Deze focus versterkt onze kansen op een groter onderscheidend vermogen. Het nieuwe Schoenmuseum speelt in dit profi el niet alleen een museale, maar ook een economische rol. Door ons erfgoed op een goede en aantrekkelijke manier te presenteren, haar toepassingen te laten ervaren en oude technieken over te dragen kan de collectie van het Schoenmuseum tot leven worden gebracht op een manier die mensen van ver buiten de regio zal aantrekken. Dit biedt kansen voor ondernemers, ambachtslieden en kunstenaars in deze sector. Door hier gunstige voorwaardenscheppende maatregelen voor te treffen kan het één het ander versterken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018