Steun ons en help Nederland vooruit

Goed Onderwijs

Iedereen moet kansen krijgen voor zijn toekomst, ongeacht zijn of haar afkomst.

Onderwijs is essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en mondige mensen en voor het bevorderen van verbinding en dialoog. Goed onderwijs, voor jong en oud, is voor ons dan ook een belangrijke randvoorwaarde.

Behoud van goed onderwijs in alle kernen. D66 is voor goed basisonderwijs in alle wijken en kernen. Een kind moet in de eigen omgeving naar school kunnen gaan. Dit is goed voor het bevorderen van de zelfstandigheid en het opbouwen van een sociale omgeving. In de gemeente Waalwijk hebben we op scholen steeds vaker te maken met een krimpend aantal leerlingen. Om ook in kleinere kernen voor de toekomst goed onderwijs dichtbij te waarborgen, is D66 voorstander van gezonde en flexibele schoolgebouwen, die gedeeld kunnen worden door meerdere scholen van verschillende signatuur. Voor het voortgezet onderwijs vinden wij het belangrijk dat er voldoende onderscheidend aanbod moet zijn, voor alle niveaus.

Gelijke kansen, ook voor kinderen in armoede. D66 pleit voor een gemeentelijke consulent KindInAarmoede (KIA-consulent); een onafhankelijke hulp en verwijzer, die ouders helpt bij het vinden van financiële ondersteuning voor de ontwikkeling en/of de opleiding van hun kind.

 

Aandacht voor taalachterstand. D66 is een groot voorstander van het programma Waalwijk Taalrijk. Taal is immers een basisvoorwaarde voor elk kind om optimaal zijn of haar talenten te kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk om op jonge leeftijd taal te stimuleren. Ouders spelen hier een hele belangrijke rol, omdat hun taalvaardigheid direct invloed heeft op die van hun kinderen. Met Waalwijk Taalrijk wordt binnen de gemeente niet alleen ingezet op de taalontwikkeling van het kind, maar ook op het taalvaardiger maken van ouders. D66 is ook groot voorstander van de bestrijding van laaggeletterdheid bij volwassenen, zowel bij mensen met als zonder migratie-achtergrond. De inschatting is dat tussen de 8 en 11% van de inwoners laaggeletterd is. Dat betekent dat zij onvoldoende zijn toegerust om echt te kunnen meedoen in onze samenleving. In september 2017 heeft de gemeente met negen partijen – waaronder de bibliotheek, Contour De Twern en de GGD – een Taalakkoord getekend om de aanpak van laaggeletterdheid te ondersteunen en aan te jagen.

Aandacht voor lage digitale geletterdheid. Op dezelfde manier zou de gemeente volgens ons ook meer aandacht moeten geven aan digitale geletterdheid. Onze samenleving digitaliseert in hoog tempo. Nog teveel mensen kunnen niet meedoen, omdat zij niet weten hoe. Dit heeft niet alleen een negatief effect op deelname door werk, maar ook op het krijgen van informatie, het beroep doen op regelingen en subsidies, het gebruik van openbaar vervoer en bankdiensten en dergelijke. D66 wil dat dit een volgende stap wordt in het vergroten van basisvaardigheden bij volwassenen, en dat de gemeente hier een actief beleid op voert.

Integratie verschillende culturen. D66 wil dat iedereen mee kan doen. Werken  en scholing zijn dé drijvende kracht achter een geslaagde integratie. D66 gaat daarbij uit van het individu. Wij beoordelen mensen niet op basis van achtergrond, kleur of geloof, maar op grond van wat ze doen. D66 wil dat er actief en vasthoudend door de gemeente en haar uitvoeringsinstanties naar mogelijkheden wordt gezocht om statushouders en andere inwoners met een migratie-achtergrond deel te laten nemen aan werk of scholing. Goed taalonderwijs is daarbij stap 1.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018